ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ จัดการ
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ร่วมดับไฟป่าบ้านหนองผักเฮือด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ร่วมใจป้องกันภัยต้านโรคโควิด 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ร่วมแรงร่วมใจ ทำฝายชะลอน้ำ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 นิทรรศการ งานของดี อ.แม่ลาว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ทำแนวกันไฟบ้านสบห้วย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ต้อนรับคณะทำงานจาก อบต. ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง วันที่ 3 กันยายน 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 กิจกรรมศูนย์มิตรภาพบำบัดวัดท่าต้นตัน เดือน พฤษภาคม 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตำบลจอมหมอกแก้ว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 การดำเนินงานภัยแล้ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 โครงการ การทำเค้กกล้วยหอม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai