งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 อำนาจหน้าที่ Download
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม Download
4 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 2 Download
5 รายละเอียดตามประกาศ ครั้งที่ 1 Download
6 รายงานผลการดำเนินนโยบาย ประจำปี 2562 Download
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว Download
8 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง Download
9 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ Download
10 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
11 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
12 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
13 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
14 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
15 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
16 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
17 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
18 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ (1) Download
19 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
20 นักบริหารงานทั่วไปต้น-สูง Download
21 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง Download
22 นักบริหารงานช่างต้น-สูง Download
23 นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง Download
24 นักบริหารงานการคลังต้น-สูง Download
25 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
26 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
27 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ Download
28 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
29 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
30 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน Download
31 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 Download
32 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
33 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 Download
34 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
35 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-อาวุโส Download
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3
Email : info@jommokkaew.go.th Website : http://www.jommokkaew.go.th
©Copyright 2020 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai