สำนักปลัด

นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายเอกภพ วงศ์เที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอาริสรณ์ คำมา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวแกมกาญจน์ ทองศํกดิ์สกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ