ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          1.ด้านกายภาพ

                                                                                                1.1 ที่ตั้ง

           ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่  206  หมู่ที่ 9  บ้านดงมะเฟือง  ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  41.20  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 25,750 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

                                                                                     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                                                       ตำบลจอมหมอกแก้ว  มีลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาว  มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ     ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร    มีแม่น้ำลาวและแม่น้ำอื่นหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งตำบลมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล  และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ                                 ติดกับ                                                        ต.ห้วยชมภู อ.เมือง , ต.โป่งแพร่ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ทิศใต้                                                                                         ติดกับ              ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว, ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก                            ติดกับ                                                        ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง    จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก                              ติดกับ                                                        ต.แม่สรวย   อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

                    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ตำบลจอมหมอกแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส 

          ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส

          ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จำนวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี 

          ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 0.9 – 1.0 องศาเซลเซียส 2542 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้าปลายปี 2556 ทำให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง

                    1.4 ลักษณะของดิน

                   ลักษณะทั่วไปของดินในเขตตำบลจอมหมอกแก้ว แยกตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้

          ลักษณะดินในที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทาเข้มถึงดำ เป็นดินบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำลาวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่หมู่ 1,2 และหมู่ 11

          ลักษณะดินในที่ราบลุ่มลำห้วยส้าน เป็นดินร่วนเหนียว มีสีเทาเข้มถึงดำ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่หมู่ 3,4,5,6 และหมู่ 7

          ลักษณะดินในพื้นที่ดอนและภูเขา เป็นดินร่วมเหนียว สีน้ำตาลเข้มถึงดำ ระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ หมู่ 8,9 และหมู่ 10

                   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • ลำน้ำ,  ลำห้วย 3 สาย  คือ แม่น้ำลาว, ลำน้ำห้วยส้าน, ลำน้ำห้วยหวาย
  • บึง,  หนอง  และอื่น ๆ 9  แห่ง  คือ  หนองหวาย,  หนองห้วยกาแกด, หนองกบ,  หนองน้ำลัด, หนองโป่ง, หนองเขียว, หนองป่าคา, หนองเหียง, หนองอ้อมดอย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                                                                                                                                                                     12                                               แห่ง

–  บ่อโยก                                                                                                                     35                                              แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                                                                                                             12                                            แห่ง

–  อ่างเก็บน้ำ                                                                                                                   1                                            แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                                                                                                                  570                                      แห่ง

–  บ่อบาดาล                                                                                                                  64                                              แห่ง

–  ประปาภูเขา                                                                                                                 1                                            แห่ง

                                                                                1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

         ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                                       1.หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ บางส่วน

                                     2.หมู่ 9 บ้านดงมะเฟือง บางส่วน

                                 3.หมู่ 10 บ้านหนองผักเฮือด ทั้งหมู่บ้าน

โดยทั้งสามหมู่บ้านจะมีป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยาง ไม้ไผ่ต่างๆ ฯลฯ ยังคงสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบห้วย ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)ที่ยังคงสภาพป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเป็นป่าชุมชน ป่าไม้ประเภทเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยาง และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ

          2.ด้านการเมือง/การปกครอง

                    ปัจจุบันตำบลจอมหมอกแก้ว มีนายสาคร   อินทร์จักร  เป็นกำนันตำบลจอมหมอกแก้ว

มีสารวัตรกำนัน 1.นายอินทร์     ฟองสมุทร         2.นาย ณ ฤทธิ์  โพธาปัญญา และนายเป็ง     มะโนวรรณ์ เป็นแพทย์ประจำตำบล

                                                                                        2.1 เขตการปกครอง

      จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่  1  บ้านสบห้วย                                                                                   หมู่  7  บ้านป่าแดง

หมู่  2  บ้านสันต้อม                                                                                   หมู่  8  บ้านท่ามะโอ

หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว                                                                                หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง

หมู่  5  บ้านป่าอ้อย                                                                                   หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด

หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง                                                                                    หมู่  11  บ้านสันป่าสัก

        หมู่ที่  3  บ้านห้วยส้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 3 บางส่วน)

แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

 หมู่  1  บ้านสบห้วย 

                                             ผู้ใหญ่บ้าน นายไว้ท์                                                  บุญค้ำ

                                               สมาชิกสภา อบต.                                          1. นายนิรัตน์      พิราสร

                                                                                                                                                2. นายนคร                                                   วงค์ษารัตน์

หมู่  2  บ้านสันต้อม

                                          ผู้ใหญ่บ้าน นายณรงค์ฤทธิ์                                            เสียงใส

                                               สมาชิกสภา อบต.                                        1. นายสมศักดิ์      ปงรังษี

                                                                                                                                                2. นายจันทร์                                                      ยาวิราช

หมู่ 3  บ้านห้วยส้าน

                                             ผู้ใหญ่บ้าน นายธงชัย                                                   พันธุ

                                               สมาชิกสภา อบต.                                             1. นายสง่า      ภิราษร

                                                                                                                                                2. นายจตุรพร                                                      ภิราษร                                                                                  

หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว                                                                                                       

                                           ผู้ใหญ่บ้าน นายศรีหมื่น                                               บุญทา

                                               สมาชิกสภา อบต.                                          1. นายสมบัติ      ปินตาสาร

                                                                                                                                                2. นางนงค์คราญ    พากเพียร

                                                         หมู่  5  บ้านป่าอ้อย

                                             ผู้ใหญ่บ้าน นายสาคร         อินทร์จักร (กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว)

                                               สมาชิกสภา อบต.                                1. นางสาวประวิชญา      ปัญญาช่วย          

                                                                                                                                                2. นางสาวสุภาพร                                            พิมสาร

หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง

                                            ผู้ใหญ่บ้าน นายคชพล                                                คำแก้ว

                                               สมาชิกสภา อบต.                                              1. นายตั๋น      มังษี

                                                                                                                                                2. นางปิยะกุล                                                     ยอดยา

หมู่  7  บ้านป่าแดง

                                            ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์                                             หารเพชร

                                               สมาชิกสภา อบต.                                             1. นายพุฒ      บุญทาทะแหลง

                                                                                                                                                2. นางสุกัญญา                                                    สุขเกษม

หมู่  8  บ้านท่ามะโอ

                                           ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย                                               สมณีย์

                                               สมาชิกสภา อบต.                          1. นายสุวัฒนชัย   หุ่นกลัด

                                                                                                                                                2. นายสมศักดิ์                                                      สมตา

หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง

                                            ผู้ใหญ่บ้าน นายเหลี่ยม                                            ปัญญาไว

                                               สมาชิกสภา อบต.                                           1. นายจำรัส      เรือนปิน

                                                                                                                                                2. นายอภิรักษ์                                                    เขื่อนขันธ์

หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด

                                          ผู้ใหญ่บ้าน นายธีระวัฒน์                                      นามประเสริฐ

                                               สมาชิกสภา อบต.                                           1. นายสาคร      ทาอาษา

                                                                                                                                                2. นายสมฤทธิ์                                                      วงค์ษา

                                                       หมู่  11  บ้านสันป่าสัก

                                             ผู้ใหญ่บ้าน นายนิคม                                               บัวเขียว

                                               สมาชิกสภา อบต.                                              1. นายทวี      ปงรังษี

                                                                                                                                                2. นางปีใย                                                      ปงรังสี

                                                                                             2.2 การเลือกตั้ง

        ตำบลจอมหมอกแก้ว มีการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 11 หน่วย เรียงตามหมู่บ้าน ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ 1                             บ้านสบห้วย                   ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดท่าต้นตัน

หน่วยเลือกตั้งที่ 2                             บ้านสันต้อม                    ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดสันต้อม

หน่วยเลือกตั้งที่ 3                             บ้านห้วยส้าน        ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หน่วยเลือกตั้งที่ 4                            บ้านสันกันแฮ้ว       ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หน่วยเลือกตั้งที่ 5                             บ้านป่าอ้อย        ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หน่วยเลือกตั้งที่ 6                              บ้านทุ่งโห้ง                      ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดทุ่งโห้ง

หน่วยเลือกตั้งที่ 7                              บ้านป่าแดง                     ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดป่าแดง

หน่วยเลือกตั้งที่ 8                             บ้านท่ามะโอ                   ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดท่ามะโอ

หน่วยเลือกตั้งที่ 9                            บ้านดงมะเฟือง                ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดดงมะเฟือง

หน่วยเลือกตั้งที่ 10   บ้านหนองผักเฮือด  ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หน่วยเลือกตั้งที่ 11                           บ้านสันป่าสัก                      ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดกู่แก้ว   

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555

                                                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
จำนวน ร้อยละ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 773 18.4 572 74 42 7 12 2
2 363 8 267 74 8 3 9 3
3 110 2.6 95 86 9 9 3 3
4 231 5.5 184 80 9 5 9 5
5 392 9.4 328 84 16 5 11 3
6 271 6.5 225 83 21 9 8 4
7 281 6.7 226 80 9 4 3 1
8 529 12.6 389 74 18 5 13 3
9 490 11.7 389 79 24 6 9 2
10 411 9.8 300 73 30 10 4 1
11 356 8.5 265 74 10 4 5 2
รวม 4,207 100 3,240 77 196 6 86 3

                                                                                                                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
จำนวน ร้อยละ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 773   572 74 29 5 25 4
2 363   267 74 6 2 6 2
3 110   95 86 2 2 1 1
4 231   184 80 1 1 9 5
5 392   328 84 11 3 4 1
6 271   225 83 4 2 2 1
7 281   226 80 12 5 4 2
8 529   389 74 19 5 5 1
9 490   389 79 10 3 8 2
10 411   300 73 9 3 2 1
11 356   265 74 8 3 5 2
รวม 4,207   3}240 77 111 3 71 2

3. ประชากร

                         ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559

หมู่ที่ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย(คน) หญิง(คน) อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุ 18-60 ปี อายุมากกว่า 60 ปี
ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง (คน)
1 477 498 80 81 322 330 74 87 397
2 193 247 33 29 134 164 26 54 204
3 71 70 10 10 47 49 14 12 47
4 149 107 24 15 99 67 26 25 111
5 241 255 35 31 164 182 42 41 223
6 180 171 32 28 116 117 32 26 147
7 165 176 26 29 106 117 33 30 146
8 329 302 50 46 225 213 54 43 245
9 310 274 41 37 214 191 55 46 232
10 265 254 32 39 183 164 50 51 228
11 204 232 32 31 127 166 45 35 192
รวม 2,584 2,586 395 376 1,667 1,760 451 450 2,172

                                                         ประชากรส่วนใหญ่เป็น คนเมือง ผู้ชายจะมีรูปร่างโปร่งบางกว่าคนไทยภาคกลางเล็กน้อย ผู้หญิงมีรูปร่างผิวพรรณและหน้าตางดงาม มีภาษาพูดแตกต่างไปจากจังหวัดอื่นเล็กน้อย เรียกว่าคำเมือง การแต่งกายตามประเพณีพื้นเมืองเดิม ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงตาตุ่ม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้าผมทัดดอกไม้ ชายนิยมนุ่งกางเกงขายาว ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีครามเข้ม มีผ้าขาวม้าคาดเอว ปัจจุบันเป็นไปตามสมัยนิยม บ้านเรือนยกใต้ถุนสูง หน้าจั่วหลังคามีไม้ไขว้กันประดับด้วยลวดลาย เรียกว่ากาแล เครื่องดนตรีที่สำคัญได้แก่ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง นาฏศิลป์พื้นบ้านมีการฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บ ประเพณีที่สำคัญคล้ายจังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน มีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปเช่นปอยหลวง เรียกขวัญ สืบชะตา เป็นต้น

                                             4. สภาพทางสังคม

                                                                                               4.1 การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                                           2      แห่ง

                                                                           1.โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว    ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุระชาติ    อินต๊ะรัตน์ จำนวนนักเรียน  122 คน

                                                       2.โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัชวาล   ปัญญาไชย จำนวนนักเรียน  52 คน

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                              1      แห่ง

  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย นาง  ผาคำ เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กเล็ก  30 คน

                                                                                         4.2 การสาธารณสุข

  ตำบลจอมหมอกแก้ว มีอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน(อสม.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค ในแต่ละหมู่บ้าน จำนวนเงินหมู่บ้านละ 7,500.-บาท รวมเป็นเงิน 82,500.-บาท(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านป่าแดง มีนายอนันต์  ไชยปัน เป็นผู้อำนวยการ คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่คอยสนับสนุนงบประมาณ วิชาการด้านงานเสริมสร้างสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นจำนวนเงิน 65,000.-บาท(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                        4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– หน่วยบริการประชาชนตำบล(ตู้ยามตำรวจ)          1       แห่ง

–  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล                                                1    แห่ง

                                                                                               4.4 ยาเสพติด

                                                       ตำบลจอมหมอกแก้ว มีการจัดตั้งตาสับปะรด หมู่บ้านละ 25 คน เพื่อประชาคม เป็นหูเป็นตาให้ราชการ สอดส่องดูแลเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดลดลงเป็นอย่างมาก

                                                                                    4.5 การสังคมสงเคราะห์

                                                                       -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งตำบล จำนวน    977    คน

แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

                                               อายุ 60-69 ปี                                                   จำนวน           623                                                      คน                                             เป็นเงิน    373,800  บาท

                                               อายุ 70-79 ปี                                                   จำนวน           248                                                      คน                                             เป็นเงิน    173,600  บาท

                                               อายุ 80-89 ปี                                                   จำนวน           93                                                      คน                                             เป็นเงิน      74,400  บาท

                                               อายุ 90 ขึ้นไป                                                    จำนวน           13                                                      คน                                             เป็นเงิน      13,000  บาท

                                    -เบี้ยยังชีพผู้พิการ ทั้งตำบล  จำนวน                              163    คนๆละ 800  บาท  เป็นเงิน  130,400 บาท

                                  -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งตำบล  จำนวน                              42    คนๆละ 500  บาท  เป็นเงิน    21,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายเงินทั้งสามประเภท เดือนละ  786,200  บาท

                                           5.ระบบบริการพื้นฐาน

                                                                                     5.1 การคมนาคมขนส่ง

                             – มีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ดังนี้

                – ถนนลาดยางสี่ช่องทางจราจร (ถนนพหลโยธิน)  ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 11

                        – ถนนลาดยางสายเด่นห้า – ดงมะดะ  ผ่านหมู่ที่ 8, 9, 10

  – ถนนลาดยางสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา (โยธาธิการ)  ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9

  – ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตและถนนดินลูกรังตัดผ่านระหว่างหมู่บ้านและในซอยต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

                                                                                               5.2 การไฟฟ้า

                            – มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  11  หมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน

   – มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ประชาชนสามารถสัญจรในช่วงเวลากลางคืนได้ปลอดภัย

                                                                                             5.3 การประปา

  ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน มีประปาหมู่บ้านเป็นประปาภูเขา 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังขาดอีก 1 หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้านคือ บ้านป่าอ้อย หมู่5 เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างระบบประปา

                                                                                                5.4 โทรศัพท์

  มีการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ จากองค์การโทรศัพท์ ปัจจุบันประชาชนมีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ โทรศัพท์พื้นฐานก็ถูกลดความสำคัญลง

                                                       5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

          -ในพื้นที่ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ แต่ใช้บริการของที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว 

          -มีสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านสันต้อม

          6. ระบบเศรษฐกิจ

                   6.1 การเกษตร

          ประชาชนร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร มีการปลูกพืชตามฤดูกาล อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ยาสูบ และพืชผักต่างๆ เช่น ถั่วฝักยาว ผักกาด แตงกวา มะระ พืชสวนส่วนใหญ่ จะเป็นลำไย ลิ้นจี่ มีสับปะรดบ้างเล็กน้อย ฯ

                   6.2 การประมง

          จากการสำรวจปรากฏว่า การประมงมีบ้างประปราย เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร เช่น ปลาดุก ปลานิล รายละไม่เกิน 2 บ่อ ส่วนมากจะเป็นการขุดบ่อเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ปล่อยให้ปลาธรรมชาติเข้ามาอาศัยแล้วจึงจับเป็นอาหาร เหลือก็จำหน่าย

                   6.3 การปศุสัตว์

          – ฟาร์มโคนม               จำนวน     3    แห่ง

          – ฟาร์มโคเนื้อ              จำนวน     –     แห่ง

          – ฟาร์มสุกร                จำนวน     –     แห่ง

          – ฟาร์มไก่เนื้อ              จำนวน      –     แห่ง

                   6.4 การบริการ

– ปั๊มน้ำมัน                                                                                                                 3                                            แห่ง

– ปั๊มแก๊ส LPG                                                                                                             1                                            แห่ง

– โรงบ่มใบยาสูบ (ครัวเรือน)                                                                         26      แห่ง

– ร้านซ่อมรถยนต์                                                                                               2        แห่ง

– ร้านคาราโอเกะ                                                                                                         1                                            แห่ง

– ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                                                                                          39      แห่ง

– ร้านอาหาร                                                                                                               10                                            แห่ง

– โรงสีขนาดกลาง                                                                                                1        แห่ง

– โรงสีขนาดเล็ก                                                                                                           9                                            แห่ง

– ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                                                                      4        แห่ง

– บังกะโล / โฮเต็ล                                                                                               2        แห่ง

– ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                                                                                           1        แห่ง

– ร้านขายแก๊ส                                                                                                             4                                             แห่ง

– ร้านปะยางรถยนต์                                                                                             1        แห่ง

– ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                                                                                           2        แห่ง

– ร้านทำท่อไอเสีย                                                                                               1        แห่ง

– ร้านขายวัสดุไฟฟ้า  ประปา                                                                          1        แห่ง

                                                – ร้านขายปุ๋ย                                                                                                                               2                                                  แห่ง

                                             – ร้านขายรถมือสอง                                                                    1                                                           แห่ง

                                             – ร้านขายโทรศัพท์                                                                     1                                                           แห่ง

                                             – ร้านขายเนื้อสัตว์                                                                    1                                                           แห่ง

          – โรงงานขิงดอง                                        1        แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *