กองคลัง

นางเพ็ญศรี บำรุงรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกัญญารัตน์ แท่นดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางภัทรพร ภิราษร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวธัญญารัตน์ หลวงอุโมง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุชานันท์ เอกตาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงาน