ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 22 มิถุนายน 2016, 16.18 by admin
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒...
Written on 10 มิถุนายน 2016, 14.19 by admin
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อประปาและอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ 10...


Written on 24 ธันวาคม 2015, 14.29 by admin
โครงการงานรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล "โครงการงานรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล  "Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส"  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   ...
Written on 06 พฤษภาคม 2015, 13.58 by พัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ รณรงค์ป้องกันเอดส์      


Written on 16 ธันวาคม 2015, 00.00 by admin
ขอเชิญชวนเข้าฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.จ...
Written on 07 สิงหาคม 2015, 00.00 by admin
รายงานการประชุมสภา อบต.จอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by admin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 13 มิถุนายน 2016, 15.01 by admin
ประกาศสอบราคา 3 โครงการ
Written on 30 พฤษภาคม 2016, 11.17 by admin
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ผด.3   งวดที่  1   (ระยะเวลา   ตุลาคม   -   มีนาคม   25...

 

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ